Craniopraktijk Judith Leferink

AVG-wetgeving

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder volgt de uitleg hoe ik in mijn praktijk zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om ga:

 • De gegevens die je aan mij verstrekt worden door mij vertrouwelijk behandeld, opgeslagen en zijn niet door derden in te zien tenzij in overleg met de cliënt zelf. Denk bijvoorbeeld aan overleg met uw huisarts of specialist.
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door mij worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijven cliënt.
 • Het bijhouden van uw behandeldossier.
 • Het inplannen van een afspraak.
 • Verslaglegging van de behandelingen.
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Toestemming minderjarige

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt, dat zowel een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger als het kind toestemming moet geven.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens is de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Voor de financiële administratie en de hierbij horende gegevens geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen maak ik gebruik van het patiëntvolgsyteem ZC4.Dit dossier wordt niet gedeeld met andere zorgverleners of zorgverzekeraars, tenzij in overleg met u anders is besproken. Backups worden op een aparte harde schijf bewaard.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u mij vragen om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder volgt de uitleg hoe ik daar in mijn praktijk zo zorgvuldig mogelijk om ga.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioTwente houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.